regulamin

I. Płatności i rezerwacje

 1. Regulamin jest wydany przez organizatora profesjonalnego pola namiotowego pod nazwą: "TOI CAMP”, (zwanej dalej: "Imprezą"), tj. TOI TOI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płochocińskiej 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000172894, (zwaną dalej: "Organizatorem").

 2. Wszelkie reklamacje można składać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29 03-044 Warszawa.

 3. Dokonując rezerwacji online można odstąpić od Umowy najpóźniej w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia imprezy.

 4. W myśl Ustawy z dnia 25 maja 2018 administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem formularza rezerwacji jest: TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa wpisany do KRS pod numerem 0000172894, NIP PL1180042784, REGON 010336146.

  Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem formularza rezerwacji zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w formularzu rezerwacji danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

 5. W przypadku rezerwacji online oraz zakupu na miejscu imprezy, pobytu na polu namiotowym, ilość osób musi być adekwatna do wielkości namiotu. Za nadmetraż namiotu, przekraczający przewidziane obsadzenie, będzie naliczana dodatkowa opłata wprost proporcjonalna do przekroczonej normy.

 6. W przypadku posiadania większego namiotu lub dostawki w postaci „zadaszeń, baldachimów i inne” niż zadeklarowana w rezerwacji ilość osób, należy dokonać dopłaty w wysokości ceny za metraż zajmowanego miejsca przeliczając na ilość osób.

 7. Rezerwacja online jest ważna tylko po dokonaniu wpłaty w ciągu 3 dni od momentu dokonania rezerwacji.

 8. Możliwość rezerwacji kończy się na 10 dni kalendarzowych przed otwarciem pola TOI CAMP dla danej imprezy.

 9. Przy rezygnacji z opłaconej rezerwacji, zwrot będzie dokonany po potrąceniu 10% kosztów obsługi.

 10. W przypadku płatności gotówkowej za pobyt na TOI CAMP faktura VAT będzie wystawiona po zakończeniu usługi i przesłana na adres wskazany przez Klienta. Dane do faktury należy dostarczyć do kasy TOI CAMP lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: rezerwacje@toicamp.eu w terminie do 7 dni od zakończenia imprezy.

 11. Dzieci do lat 12 przebywają bezpłatnie.
 12. W przypadku płatności gotówkowej za pobyt na profesjonalnym polu namiotowym faktura VAT będzie wystawiona po zakończeniu usługi i przesłana na adres wskazany przez Zleceniobiorcę. Dane do faktury należy dostarczyć do kasy TOI CAMP lub wysłać pocztą elektroniczną nad adres: rezerwacje@toicamp.eu w terminie do 7 dni od zakończenia imprezy.

II. Postanowienia ogólne.

 1. Organizator w żaden sposób nie jest zobligowany do poszukiwania osób na terenie TOI CAMP.
 2. Na terenie TOI CAMP mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby, które zakupiły pobyt i posiadają identyfikator uczestnika pola w postaci opaski założonej na rękę.
  W przypadku zagubionego identyfikatora należy wykupić ponownie bilet wstępu na teren pola namiotowego TOI CAMP.

 3. Uczestnikom TOI CAMP zabrania się używanie otwartego ognia w postaci:
  • palenia ognisk
  • używania ognia w namiotach różnego rodzaju podgrzewaczy
  • palników będących na wyposażeniu butli gazowych
  • grillowania
  Osoby które nie zastosują się do tego punktu zostaną natychmiastowo usunięte z terenu TOI CAMP bez zwrotu należności za wykupiony pobyt.
 4. Na terenie pola namiotowego TOI CAMP obowiązuje kategoryczny zakaz:
  • wnoszenia i posiadania alkoholu oraz jakikolwiek środków odurzających działających na układ nerwowy,
  • w przypadku zalecenia służb sanitarnych wnoszenia żywności łatwo psującej się.
  Wszelkie wykroczenia mogą poskutkować wydaleniem z pola namiotowego bez zwrotu opłaty za wykupiony pobyt.
 5. Zabronione jest niszczenie i dewastowanie urządzeń na terenie TOI CAMP oraz kopanie tzw. „kanałów odwodniających” dookoła namiotów. W przypadku zaistnienia powyższego faktu, niezbędne jest przywrócenie stanu pierwotnego. Kosztami za ewentualne szkody organizator obciąży odpowiedzialne osoby według uznania.
 6. Każdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak w dostawie wody, odbioru nieczystości stałych , płynnych lub prądu w związku z czynnikami niezależnymi od niego.
 8. Zabrania się podłączania żelazek, suszarek do włosów, kuchenek itp. do gniazdek elektrycznych w łazienkach.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru lub zmiany miejsca lokalizacji samochodu, przyczepy campingowej, namiotu, itp. celem wygodnego i satysfakcjonującego dla wszystkich Klientów wzajemnego usytuowania na terenie TOI CAMP.
 10. Klienci są proszeni o zwracanie szczególnej uwagi na swoje rzeczy. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym również materialnej na mocy ubezpieczenia OC, za przedmioty zagubione.
 11. W przypadku korzystania z parkingu TOI CAMP, Klienci są zobligowani zaparkować swoje samochody i motocykle na wyznaczonym do tego miejscach, zgodnie ze wskazaniem pracownika TOI CAMP.
 12. Na mocy ustawy o ochronie osób i mienia, ochrona ma prawo:
  • Do przeglądania bagażu i odzieży wierzchniej w celu nie dopuszczenia do łamania regulaminu,
  • Przeciwdziałać aktom agresji, wandalizmu oraz zachowań ogólnie uważanych jako gorszące,
  • Odmówić wstępu osobie której zachowanie może spowodować zagrożenie dla innych uczestników TOI CAMP.
 13. Dla dobra wszystkich Klientów, organizator zastrzega sobie możliwość interwencji w przypadkach zastrzeżeń co do przestrzegania zasad bezpieczeństwa a nie wymienionych w powyższym regulaminie. Personal TOI CAMP jest upoważniony do zgłaszania jakichkolwiek nieprawidłowości.

 III. Parking TOI CAMP.

 1. Jeżeli jest oznaczony w opisie imprezy, parking udostępniony jest wyłącznie Klientom TOI CAMP.
 2. Parking TOI CAMP jest płatny.
 3. Wskazanie miejsca parkingowego następuje przez pracownika TOI CAMP i należy mu się podporządkować.
 4. Właściciel lub użytkownik pojazdu ma obowiązek włożyć za przednią szybę kartę parkingową TOI CAMP w taki sposób, aby była widoczna.
 5. Ruch samochodów w obrębie i na parkingu TOI CAMP powinien odbywać się z prędkością odpowiednią do warunków.
 6. Po zaparkowaniu pojazdu, na miejscu wskazanym na terenie parkingu TOI CAMP, nie jest możliwy wielokrotny wyjazd i wjazd, chyba że dotyczy to sytuacji losowych – wówczas należy zgłosić się do biura organizatora TOI CAMP.
 7. Dostęp do samochodu zaparkowanego na parkingu TOI CAMP w czasie trwania imprezy tylko i wyłącznie kierowca lub wskazana przez niego osoba za okazaniem dowodu rejestracyjnego. Dostęp do samochodu może mieć tylko 1 osoba.
 8. Na terenie parkingu TOI CAMP obowiązuje zakaz:
  • spożywania alkoholu i zażywania środków działających na układ nerwowy,
  • spania lub przesiadywania w zaparkowanych pojazdach,
  • „przegazowania” pojazdów,
  • prowadzenia prac naprawczych.
  Zabronione jest także używanie ognia w postaci:
  • ognisk,
  • gotowania (palników będących na wyposażeniu butli gazowych),
  • grillowania,
  • palenia wyrobów tytoniowych poza miejscami wyznaczonymi.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W momencie akceptacji Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Organizator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez Organizatora w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Klientem a Organizatorem.
 4. Organizator jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Klienta odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Organizator zapewnia, iż dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów Klienta.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawą prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 7. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Organizatora.
 8. Operator informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta