regulamin

REGULAMIN USŁUG ŚWIADCZONYCH Z WYKORZYSTANIEM STRONY www.toicamp.eu

I. POSTANowienia Wstępne

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady, na jakich TOI TOI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płochocińskiej 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000172894 (Organizator), o kapitale zakładowym wynoszącym 2.485.000 zł. i numerze NIP 118-00-42-784, świadczy usługi zamawiane za pomocą strony internetowej https://www.toicamp.eu, które nie są świadczone drogą elektroniczną.

 2. Klientem jest osoba, z którą Organizator zawiera umowę o świadczenie usług opisanych w Regulaminie (Umowa). Klient i Organizator są Stronami. W przypadku postanowień Regulaminu dotyczących stosunków przed zawarciem Umowy za Klienta uważa się również potencjalnego Klienta.

 3. Organizator świadczy usługę polegającą na zapewnieniu miejsca na polu namiotowym lub polu kempingowym w ramach profesjonalnego pola namiotowego pod nazwą TOI CAMP, w terminie podanym na Stronie internetowej przy aktualnie organizowanym wydarzeniu (Usługa). W ramach Usługi zapewniane są:

  • ogrodzony i oświetlony teren,
  • ochrona 24 godziny na dobę,
  • punkt gastronomiczny; posiłki wydawane w tym punkcie są dodatkowo płatne,
  • profesjonalna obsługę pracowników pola,
  • system opasek identyfikujących mieszkańców pola,
  • prysznice, umywalki oraz kontenery z toaletami,
  • ułatwienia dla niepełnosprawnych i osób z małymi dziećmi,
  • punkt opieki medycznej.

Za dodatkową opłatą dostępne są:

  • możliwość podłączenia urządzeń elektrycznych do prądu,
  • bezpieczny depozyt dla cennych przedmiotów osobistych

4. Usługa świadczona jest w obszarze bezpośredniego oddziaływania imprez muzycznych w ramach aktualnie organizowanych wydarzeń i festiwali. Organizator nie odpowiada za zapewnienie ciszy nocnej ani obniżonego poziomu hałasu w porze nocnej w żadnej strefie, a wydzielone strefy mają na celu zapewnienie porządku, odpowiedniej ochrony oraz punktów sanitarnych i gastronomicznych dla Klientów.

5. Organizator nie jest organizatorem turystyki, a usługa świadczona na podstawie Umowy nie stanowi imprezy turystycznej w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

II. PŁatności i rezerwacje

 1. Rezerwacji miejsca w ramach Usługi Klient może dokonać za pośrednictwem formularza online dostępnego tutaj, podając zgodne z rzeczywistością dane wymagane do wypełnienia tego formularza
 2. Najpóźniej następnego dnia po dokonaniu rezerwacji na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rezerwacji przesyłane jest potwierdzenie rezerwacji, zawierające: numer rezerwacji, liczbę wskazanych uczestników danego wydarzenia, termin, w jakim Usługa będzie świadczona, cenę za świadczenie Usługi oraz sposób i termin jej zapłaty. Umowa zawierana jest w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia rezerwacji.
 3. Dzieci do lat 12 nie podlegają opłacie za Usługę.
 4. W terminie do 3 dni kalendarzowych od chwili dokonania rezerwacji należy uiścić cenę wskazaną w potwierdzeniu rezerwacji. Płatności można dokonać poprzez serwis Przelewy24 lub za pośrednictwem BLIK (system płatności mobilnych). Po zaksięgowaniu wpłaty Organizator wystawia za Usługę fakturę VAT i przesyła ją na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podczas dokonywania rezerwacji. Jeżeli wpłata nie nastąpi w terminie do 3 dni kalendarzowych od momentu dokonania rezerwacji, Umowa ulega rozwiązaniu.
 5. Miejsca w ramach Usługi mogą być rezerwowane najpóźniej na 10 dni kalendarzowych przed otwarciem pola TOI CAMP dla danej imprezy. Miejsca na TOI CAMP są do nabycia również w kasach na miejscu danej imprezy, do momentu wyczerpania wolnych miejsc, w zamian za płatność w tej kasie. Tak samo są nabywane i opłacane usługi, które zgodnie z Regulaminem są dodatkowo płatne.
 6. W przypadku płatności gotówkowej za pobyt na TOI CAMP, faktura VAT zostanie wystawiona po zakończeniu świadczenia Usługi i przesłana na adres wskazany przez Klienta. Dane do faktury należy dostarczyć do kasy TOI CAMP lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: rezerwacje@toicamp.eu w terminie do 7 dni od zakończenia danej imprezy.
 7. W przypadku posiadania dostawki w postaci „zadaszeń, baldachimów i innych” lub namiotu przewidzianego dla większej liczby osób niż zadeklarowana w rezerwacji lub przybycia większej liczby osób niż zadeklarowana w rezerwacji, należy dokonać dopłaty, obliczając ją jako różnicę (o ile jest dodatnia) między ceną pierwotnie ustaloną a ceną obliczoną w następujący sposób: cena pierwotnie ustalona podzielona zostanie przez powierzchnię wyrażoną w metrach kwadratowych, wynikającą z zadeklarowanej liczby osób, oraz przez zadeklarowaną liczbę osób, a wynik tego dzielenia zostanie pomnożony przez rzeczywiście zajmowaną powierzchnię wyrażoną w metrach kwadratowych oraz rzeczywistą liczbę osób. Dopłaty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, należy dokonać gotówkowo niezwłocznie po wezwaniu przez pracownika TOI CAMP.
 8. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę tylko z ważnego powodu lub w przypadkach wskazanych w Regulaminie.

 III. Odstąpienie od umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy najpóźniej w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia danej imprezy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient informuje Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres rezerwacje@toicamp.eu).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, informacja dotycząca wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od Umowy powinna dotrzeć do Organizatora przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Organizator zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z potrąceniem 10% kosztów obsługi, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W przypadku, gdy Organizator nie zapewni Klientowi miejsca w ramach Usługi, Organizator zwraca Klientowi uiszczoną przez niego cenę wynikającą z Umowy, powiększoną o 10%.

IV. Postanowienia ogólne i porządkowe o usłudze

 1. Organizator w żaden sposób nie jest zobligowany do poszukiwania osób na terenie TOI CAMP.
 2. Na terenie TOI CAMP mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby, które nabyły miejsce w ramach Usługi i posiadają identyfikator uczestnika pola w postaci opaski założonej na rękę. W przypadku zagubienia identyfikatora należy ponownie nabyć bilet wstępu na teren pola namiotowego TOI CAMP.
 3. Uczestnikom TOI CAMP zabrania się używania otwartego ognia, w szczególności poprzez:
  • palenie ognisk,
  • używanie w namiotach różnego rodzaju podgrzewaczy,
  • używanie palników będących na wyposażeniu butli gazowych,
  • grillowanie.
  Osoby, które nie zastosują się do tego punktu, zostaną natychmiastowo usunięte z terenu TOI CAMP bez zwrotu opłaty za wykupione miejsce w ramach Usługi, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy.
 4. Na terenie TOI CAMP obowiązuje kategoryczny zakaz:
  • wnoszenia i posiadania alkoholu oraz jakikolwiek środków odurzających działających na układ nerwowy,
  • w przypadku zalecenia służb sanitarnych wnoszenia żywności łatwo psującej się.
 5. Zabronione jest niszczenie i dewastowanie urządzeń na terenie TOI CAMP oraz kopanie tzw. „kanałów odwodniających” dookoła namiotów. W przypadku zaistnienia powyższego faktu, niezbędne jest przywrócenie stanu pierwotnego oraz naprawienie ewentualnej szkody.
 6. Każdy przebywający na terenie TOI CAMP winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym.
 7. Zabrania się podłączania żelazek, suszarek do włosów, kuchenek itp. do gniazdek elektrycznych w łazienkach.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru lub zmiany miejsca lokalizacji samochodu, przyczepy kempingowej, namiotu itp. celem wygodnego i satysfakcjonującego dla wszystkich Klientów wzajemnego usytuowania na terenie TOI CAMP.
 9. Klienci są proszeni o zwracanie szczególnej uwagi na swoje rzeczy.
 10. W przypadku korzystania z parkingu TOI CAMP, Klienci są zobligowani zaparkować swoje samochody i motocykle na wyznaczonych do tego miejscach, zgodnie ze wskazaniem pracownika TOI CAMP.
 11. Na podstawie ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, ochrona ma prawo:
  • ustalać uprawnienia osób znajdujących się na terenie TOI CAMP do  przebywania na tym terenie oraz legitymować te osoby w celu ustalenia ich tożsamości,
  • przeciwdziałać aktom agresji, wandalizmu oraz zachowań ogólnie uważanych jako gorszące,
  • odmówić wstępu osobie, której zachowanie może spowodować zagrożenie dla innych uczestników TOI CAMP.

12.  Dla dobra wszystkich Klientów, Organizator zastrzega sobie możliwość interwencji, zgodnie z przepisami prawa, również w przypadku pojawienia się zastrzeżeń co do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, niewymienionych w Regulaminie. Personel TOI CAMP jest upoważniony do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości.

V. parking toi camp

 1. Jeżeli jest oznaczony w opisie imprezy, parking udostępniony jest wyłącznie Klientom.

 2. Parking TOI CAMP jest płatny.

 3. Wskazanie miejsca parkingowego następuje przez pracownika TOI CAMP i należy mu się podporządkować.

 4. Właściciel lub użytkownik pojazdu ma obowiązek włożyć za przednią szybę tego pojazdu kartę parkingową TOI CAMP w taki sposób, aby była widoczna.

 5. Ruch samochodów w obrębie i na parkingu TOI CAMP powinien odbywać się z prędkością odpowiednią do warunków.

 6. Po zaparkowaniu pojazdu na miejscu wskazanym na terenie parkingu TOI CAMP, nie jest możliwy wielokrotny wyjazd i wjazd, chyba że dotyczy to sytuacji losowych – wówczas należy zgłosić się do biura organizatora TOI CAMP.

 7. Dostęp do samochodu zaparkowanego na parkingu TOI CAMP w czasie trwania imprezy ma tylko i wyłącznie kierowca lub wskazana przez niego osoba za okazaniem dowodu rejestracyjnego. Dostęp do samochodu może mieć tylko 1 osoba.

Na terenie parkingu TOI CAMP obowiązuje zakaz:

  • spożywania alkoholu i zażywania środków działających na układ nerwowy,
  • spania lub przesiadywania w zaparkowanych pojazdach,
  • „przegazowania” pojazdów,
  • prowadzenia prac naprawczych.

Zabronione jest także używanie ognia, w szczególności:

  • palenia ognisk,
  • gotowania (w tym używania palników będących na wyposażeniu butli gazowych),
  • grillowania,
  • palenia wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Ochrona danych osobowych uregulowana została w dokumencie zatytułowanym „Polityka prywatności” dostępnym tutaj (hiperlink do: http://www.toicamp.eu/prywatnosc). Definicje wskazane w tym dokumencie, dalej zwanym Polityką prywatności, mają odpowiednie zastosowanie w Regulaminie.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Klientów także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta zgodnie z Polityką prywatności i Regulaminem są następujące przepisy:

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

4. Organizator informuje, a Klient wyraża zgodę na to, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Organizatora, związane ze świadczeniem Usługi, były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany podczas dokonywania rezerwacji.

VII. postanowienia końcowe

 1. Klient może zgłosić Organizatorowi zastrzeżenia co do Usługi (reklamacja). Reklamację można zgłosić w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia danej imprezy, na następujący adres korespondencyjny Organizatora: TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, albo na następujący adres poczty elektronicznej: reklamacje@toicamp.eu. Reklamacja powinna wskazywać imię i nazwisko albo nazwę Klienta, imprezę, podczas której świadczona była Usługa, oraz opis zastrzeżeń. W terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, Organizator zawiadomi Klienta, czy uznaje reklamację. Zawiadomienie to doręczane jest Klientowi na adres poczty elektronicznej Klienta lub adres korespondencyjny Klienta, wskazany podczas dokonywania rezerwacji lub w reklamacji.
 2. Organizator może zmienić Regulamin, zamieszczając jego nową wersję na Stronie Internetowej. Taka zmiana nie dotyczy Umowy, jeżeli oświadczenie którejkolwiek ze Stron o jej zawarciu złożono przed dokonaniem tej zmiany.
 3. Regulamin oraz Umowa podlegają prawu polskiemu.
 4. Klient nie ma prawa odstąpić od Umowy na podstawie ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, gdyż prawo to jest wyłączone przez art. 38 pkt 12 tej ustawy.
 5. W przypadku ewentualnego sporu związanego z wykonywaniem Umowy lub negatywnego rozpatrzenia złożonej przez Klienta reklamacji, Klient będący konsumentem może zwrócić się o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa), szczegółowo opisując sprawę oraz podając dane obu stron, przedmiot sporu i żądania. Lista innych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozstrzygania takich sporów dostępna jest na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.